People

 1. Druffel
 2. Lentz
 3. Tyack
 4. Goldman
 5. Huang
 6. Shimizu
 7. Eglinton
 8. Curry
 9. Uchupi
 10. Wirsen
 11. Neill
 12. Backus